– 
Frequency -
Gradeother
Strokesunknown
Radical
IPA -
IDS ⿶⿳𦥑一八同
Unicode: U+8208 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese hưng
Cantonese hing1 hing3
Hangul
HanyuPinlu xìng(499) xīng(164)
HanyuPinyin 10253.090:xīng,xìng,xìn
JapaneseKun OKORU OKOSU OKIRU
JapaneseOn KYOU KOU
Korean HUNG
Mandarin xìng
Tang *xièng *xiəng
XHC1983 1286.051:xīng 1292.031:xìng
Definition (Chinese) thrive, prosper, flourish

Occurrences of

đời Cảnh-Hưng1

𠁀
1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940