thân  –  body; trunk; intimate, close
Frequency #281
Grade2
Strokes7
Radical ⾝ [158.0]
IPA [ tʰə̆n˧ ] north   [ tʰə̆ŋ˧ ] south
IDS
Unicode: U+8EAB -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2thân thân  body; trunk; intimate, close


Grade 4độc thân độc thân  single, unmated


Grade 0thân thể thân thể  (human) body


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese thân
Cantonese gyun1 san1
Hangul
HanyuPinlu shēn(2161)
HanyuPinyin 63807.010:shēn,juān
JapaneseKun MI MIZUKARA
JapaneseOn SHIN KEN
Korean SIN
Mandarin shēn
Tang *shin
XHC1983 1017.110:shēn
Definition (Chinese) body; trunk, hull; rad. no. 158