thông  –  【clear, open; common; to communicate】*
Frequency #549
Grade3
Strokes11
Radical ⾡ [162.7]
IPA [ tʰə̆u̯ŋ͡m˧ ] north   [ tʰə̆u̯ŋ͡m˧ ] south
IDS ⿺辶甬
Unicode: U+901A -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3thông thông  【clear, open; common; to communicate】*


Grade 3thông tin thông tin  information; to inform, to broadcast informations
 thông-tin giúp làm tăng hiểu-biết của con-người


Grade 4thông báo thông báo  bulletin, journal


Grade 0thông dụng thông dụng  common use, commonly used


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese thông
Cantonese tung1
Hangul
HanyuPinlu tōng(1126) tòng(16)
HanyuPinyin 63845.080:tōng
JapaneseKun TOORU KAYOU TOORI
JapaneseOn TSUU TSU TOU
Korean THONG
Mandarin tōng
Tang *tung
XHC1983 1147.180:tōng 1156.010:tòng
Definition (Chinese) pass through, common, communicate