Search Results for "công"


U+516C: - công - public; common
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+529F: - công - [achievement]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3
U+5DE5: - công - work; labour
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

工
công - work; labour Grade 2
公
công - public; common Grade 3
成功
thành công - to succeed Grade 3
公佈
công bố - to publish, to proclaim Grade 3
功
công - 【achievement】* Grade 3
工作
công tác - mission; business Grade 4
公認
công nhận - to recognize, to accept, to accredit Grade 4
公安
công an - police; policeman Grade 4
工人
công nhân - worker; blue-collar worker Grade 4
工藝
công nghệ - craft, industry Grade 4
工業
công nghiệp - industry Grade 4
公式
công thức - formula Grade 0
公社
công xã - commune Grade 0
𧵑公
của công - public property Grade 0
公司
công ty - company, corporation Grade 0
分工
phần công - to allot, to assign Grade 0
公爵
công tước - duke Grade 0
大工業
đại công nghiệp - large-scale industry Grade 0
工役
công việc - work; employment Grade 0


Results From Unicode.org

公 U+516C: - công
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
功 U+529F: - công
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
工 U+5DE5: - công
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
攻 U+653B: - công
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY